Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ik leef / Stedelijke ontwikkeling / Grootstedenbeleid - Stadsbeleid 2017-2020

Grootstedenbeleid - Stadsbeleid 2017-2020

 

Grootstedenbeleid
 

De eerste bouwstenen van het Grootstedenbeleid werden in 1999 gelegd. Vele steden en gemeenten konden er de leefomstandigheden van de bewoners van de meest kwetsbare wijken van grote stedelijke gebieden mee verbeteren.
In Molenbeek ondersteunde het programma Grootstedenbeleid projecten ter verbetering van de collectieve en individuele leefomgeving en ter preventie en beveiliging van de openbare ruimte, acties om welzijn, beter samenleven, integratie en solidariteit te bevorderen, en activeringsprojecten via tewerkstelling en armoedebestrijding.

Als gevolg van de zesde Staatshervorming kregen de gewesten nieuwe bevoegdheden toegewezen. De tussenkomsten van de federale overheid op het vlak van het grootstedenbeleid werden overgeheveld naar de gewesten.

 

Vandaag bestaan er dus 3 programma's naast elkaar :

 
1. Het driejaarlijks programma - 2016-2018 van definitieve en     verplichte outphasing, dat momenteel
    wordt afgesloten.
2. De driejaarlijkse programmatie (2017-2020) me programmatische sturingen die de bestaande
    gewestelijke programma’s aanvullen (duurzaam wijkcontract, veiligheids-en preventiecontract, ...) binnen de
    gewestelijke bevoegdheden die de uitvoeringsfase beëindigt en vanaf 14 juli 2021 de implementatiefase ingaat.
3. Het nieuwe vijfjarenprogramma (2021-2025), dat een voortzetting is van het bestaande socio-economische
    programma van het vorige programma en nieuwe "stenen"-acties introduceert (renovatie/aanleg van openbare
    ruimten). Dit programma is op 10 december 2020 van start gegaan met de uitvoeringsfase.
 

 

Stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken (SB luik 2) 2017-2020 et 2021-2025


De stedelijke herwaardering strekt ertoe om een stedelijke perimeter volledig of gedeeltelijk te herstructureren om zijn stedelijke, economische, maatschappelijke en milieufuncties te ontwikkelen of te bevorderen, met inachtneming van de architecturale en culturele eigenheden en van de duurzame ontwikkeling. Ook kan ze een instrument zijn in de bestrijding van het onveiligheidsgevoel door de ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van de wijken.

Het is haar missie ten dienste te staan van het openbaar nut.

Ze verloopt via lokale of gewestelijke programma’s of operaties van stedelijke herwaardering.

Ze wordt uitgevoerd binnen de ZSH, behalve voor het luik “ruimtelijke ordening” van het Stadsbeleid dat op het hele Gewest van toepassing is.

Het Stadsbeleid is een instrument voor stedelijke herwaardering op lokale schaal dat zich uitstrekt over het geheel of een deel van het grondgebied van verscheidene gemeenten. Het strekt ertoe om het voor de begunstigden mogelijk te maken het onveiligheidsgevoel te bestrijden door de toekenning van gewestelijke subsidies die in de twee volgende luiken moeten worden ingezet:
Luik 1. Ruimtelijke ordening
Luik 2. Wijkontwikkeling

Het Stadbeleid via wijkontwikkeling omvat volgende operationele doelstellingen:

Acties en operaties die de levenskwaliteit in de wijken waarborgen en de leefomgeving verbeteren door in te werken op de openbare ruimten en wijkvoorzieningen te ontwikkelen die de rol van cultuur en sport ter bevordering van de maatschappelijke cohesie kunnen versterken.

Acties of operaties die een beter samenleven garanderen, een maatschappelijke en ruimtelijke dualisering in de wijken bestrijden en het imago en de uitstraling van Brussel verbeteren:

Acties of operaties ter bevordering van de strijd tegen kansarmoede in de wijken, de opvang en begeleiding van de meest kwetsbare doelgroepen en de socio-professionele inschakeling in banenscheppende sectoren, in het bijzonder die welke verband houden met ruimtelijke ordening en huisvesting.

Bron : site van BRULOCALIS, Vereniging van Steden en gemeenten van Brussel

 

STADSBELEID VOOR STADSHERWAARDERING - PROGRAMMA 2017-2020

Wijziging 2 - Juli 2019

Volledig dossier beschikbaar (5,3 Mo) hier

Bijlage : begroting

 

STADSBELEID VOOR STADSHERWAARDERING - PROGRAMMA 2021-2025

Basis programma - December 2020

Volledig dossier beschikbaar  hier

Bijlage : begroting

 

Wettelijke en reglementaire referenties:

 

Betreffende het Grootstedenbeleid

12.08.2000 KB tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand van de Staat kunnen genieten in het kader van het stedelijk beleid.
(Staatsblad, 19.08.2000)
Geconsolideerde tekst: Zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 165100

17.07.2000 Wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid;
Geconsolideerde tekst: Zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document n° 164922

Betreffende het Stadsbeleid voor de ontwikkeling van de wijken

19.01.2017 BBHR betreffende het Stadsbeleid (B.S., 26.01.2017).
Geconsolideerde tekst: Zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 305396

06.10.2016 Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (B.S., 18.10.2016).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 304563

In verband met de programma’s voor stadsvernieuwing

Cf. fiche over de site van BRULOCALIS, Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel « Stadsherwaardering (programma’s) » voor o.a. de ZSH, het BWRO, de ION BPB, …

Document acties